Lhůty

revize a elektromontáže ukázka práce
Revizní zpráva
_

Revizní zpráva

Na základě prohlídky, kontroly a souboru měření je zpracována revizní zpráva elektro, která má charakter výchozí revize elektro (nově uváděná elektrická zařízení do provozu), periodické revize elektro, která jsou legislativou předepsány po určitých letech, nebo tzv. mimořádné elektrické revize v rozsahu revize výchozí nebo periodické, prováděné např. při změně majitele nebo nájemce bytu, nemovitosti apod. Na mimořádné revize elektro se někdy zapomíná, ale je dobré je zpracovávat, protože tím se předejde případným sporům ohledně porušených elektrických zařízení, např. při změně nájemníka apod.

Postup Revizního technika
_

Postup Revizního technika

Elektrické revize se skládají z několika po sobě jdoucích kroků, za účelem zjištění skutečného stavu elektrického zařízení, jsou-li v souladu s výrobní dokumentací, zdali se hodí do daných pracovních podmínek. Revize elektro se sestávají z jeho prohlídky, kontroly, měření a zpracování písemného dokumentu – vlastní revizní zprávy. Prohlídkou elektrických zařízení se zjišťuje skutečný fyzický stav, způsob připojení na zdroj elektrické energie, umístění zařízení, odolnost proti vnějším pracovním a klimatickým podmínkám, krytí elektrického zařízení. Kontrolou se zjišťuje, zda elektrické zařízení je vyrobeno v souladu s výrobní dokumentací.

Měřením jsou zjišťovány elektrické parametry, a prokazováno, že navrhovaná ochranná opatření proti nebezpečnému dotykovému napětí, které se může na kostry elektrických zařízení přenést při poruše základní izolace, jsou funkční a úplná

Elektrikář ukázka práce - revize
Jak často provádět revize
_

Jak často provádět revize

Legislativou je určeno, nebo doporučeno, provádět elektrické revize za určitá časová období, protože i elektrická zařízení podléhají stárnutí a s tím spojené negativní vlivy na tato zařízení. I z hlediska případných pojistných událostí, je proto rozumné, elektrické revize provádět, zejména se jedná o byty a nemovitosti v soukromých rukou.Periodické revize elektro zejména deklarují, že stav např. elektrické instalace se od poslední revize buď zhoršil nebo je stejný a pokud se zhoršil, kde je nutná náprava, oprava nebo výměna vadných částí elektrické instalace.

Lhůty k provádění elektrických revizí jsou určeny v ČSN 33 1500 se všemi změnami a to tak, že jsou odvislé od prostředí, ve kterém jsou elektrická zařízení provozována, elektrické instalace nebo zařízení nebo stroje. Tak např. je rozdíl ve lhůtách elektrických instalací panelových bytů nebo rodinných domů, kde je prostor normální a prostor s koupelnou (lhůta 5 let) od prádelny, kde je vysoký výskyt vody, takže elektrické zařízení je vystaveno vnějšímu vlivu vlhkosti a vody (lhůta 1 rok).

K čemu jsou dobré revize elektroinstalací
_

K čemu jsou dobré revize elektroinstalací

Elektrickou revizní kontrolou předcházíme havarijním stavům a následnému poškození majetku a újmě na zdraví osob. Revize elektroinstalace nebo elektrického stroje nabývá na důležitosti zejména v objektech s nebezpečím výbuchu, kde může dojít až ke katastrofálním následkům. Nalezením a odstraněním revizních závad výrazně prodlužujeme životnost elektrických strojů a zařízení a šetříme v konečném důsledku vaše peníze.

Výhody revizí na elektro zařízeních

Revizí strojů, elektrických spotřebičů a elektrických zařízení předcházíme havarijním stavům a tím pádem je možné u některých pojišťoven uplatnit nižší pojistku na daný elektrický stroj nebo zařízení. Nižší pojistku lze vyjednat i na objekt, který byl podroben elektro revizí a na němž byly odstraněny nalezené elektro revizní závady. Výhodnější pojistku lze u pojišťoven sjednat i na budovy, kanceláře nebo byty a domy, pokud jsou prováděny pravidelné revizní údržby na elektro rozvodech a elektro instalacích. V případě havárie na elektrickém zařízení či elektroinstalaci nedochází ke krácení pojistného plnění, pokud byla řádně provedena elektrická revize. V případě vážnějších následků a újmy na zdraví nemusí docházet k postihu odpovědných osob, pokud byla zajištěna revize elektro.

Revize Hradec Králové - ukázka práce
K čemu jsou dobré revize elektroinstalací
_

Výhody revizí na elektro zařízeních, strojích a spotřebičích